REGULAMIN SZKOLEŃ
organizowanych przez firmę SOHAM MEDIA LTD Paweł Jan Mróz z siedzibą przy 3 HIGH STREET, BH15 1AB, POOLE, WIELKA BRYTANIA

§1

Definicje
1. Uczestnik – osoba fizyczna, która wpłaciła zadatek lub pełną kwotę szkolenia.
2. Organizator – firma firma SOHAM MEDIA LTD Paweł Jan Mróz
z siedzibą przy 3 HIGH STREET, BH15 1AB, POOLE, WIELKA BRYTANIA
3. Szkolenie – warsztat, zajęcia organizowane przez firmę SOHAM MEDIA LTD

§2

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez firmę SOHAM MEDIA LTD.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 r. do odwołania.
3. Dokonanie wpłaty przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Dotyczy to zarówno wpłaty całej kwoty, jak i zadatku na szkolenie.

§3

Warunki płatności i rezerwacji miejsc:

1. Prawo uczestniczenia w szkoleniach mają jedynie te osoby, które zgłoszą się na szkolenie i uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie paweljanmroz.pl

2. Opłatę za szkolenie można uiścić:
• poprzez stronę paweljanmroz.pl za pośrednictwem systemu płatności internetowych – TPay
• w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na konto Organizatora szkolenia
• bezpośrednio u Organizatora gotówką

3. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
4. Uczestnik szkolenia powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres mailowy numer telefonu) przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Wszelkie informacje związane ze Szkoleniem będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres Uczestnika.
5. Liczba osób w grupach jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą.

§4

Rabaty:

1. Aktualne ceny szkoleń i promocje prezentowane są na stronie paweljanmroz.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
3. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wykonania przelewu.

§5

Zmiany terminu lub planu szkolenia:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w planie szkolenia.
2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
3. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
4. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik ma prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie lub zwrotu wpłaconej kwoty.

§6

Rezygnacja z uczestnictwa i zwroty kosztów:

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do organizatora mailowo (kontakt@paweljanmroz.pl)
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni od zakupu szkolenia (liczy się data wysłania maila z informacją o odstąpieniu od umowy) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni od zakupu szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
4. W szczególnym przypadku rezygnacji, wynikającym z sytuacji losowych, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie. Jeśli cena szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.
5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

§7

Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku:

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926.

2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji SOHAM MEDIA LTD w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów z zachowaniem intymności oraz prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.

§8

Rozstrzyganie sporów

1. Wszystkie sprawy sporne między Uczestnikiem a Organizatorem dot. Wyjazdu rozstrzygane będą polubownie, a w szczególnych przypadkach przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora